PlastiDip 1 Gallon High Gloss Top Coat 

GEVAAR    H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp - H315-Veroorzaakt huidirritatie - H332-Schadelijk bij inademing - H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken - H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken) - H373-Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken) - H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen

P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft - P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken - P260-nevel, damp niet inademen - P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken - P273-Voorkom lozing in het milieu - P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water, zeep wassen - P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen - P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie

     PlastiDip 1 Gallone High Gloss Top Coat

GEFAHR    H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar - H315-Verursacht Hautreizungen - H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen - H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (bei Hautkontakt, bei Einatmen, bei Verschlucken) - H373-Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Hautkontakt, bei Einatmen, bei Verschlucken) - H400-Sehr giftig für Wasserorganismen

P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen - P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen - P260-Nebel, Dampf nicht einatmen - P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden - P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden - P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser, Seife waschen - P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen - P501-Inhalt/Behälter autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen

     PlastiDip 1 Gallon High Gloss Top Coat

DANGER    H225-Highly flammable liquid and vapour - H315-Causes skin irritation - H332-Harmful if inhaled - H336-May cause drowsiness or dizziness - H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child (in contact with skin, if inhaled, if swallowed) - H373-May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (in contact with skin, if inhaled, if swallowed) - H400-Very toxic to aquatic life

P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood - P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking - P260-Do not breathe mist, vapours - P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area - P273-Avoid release to the environment - P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water, soap - P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention - P501-Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant