Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op zowel de consument als de wederpartij.

1.  Algemeen

1.1  In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.2  Classic International: Classic International B.V.
1.3  Wederpartij: de koper die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4  Consument: de koper, een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5  Partijen: Classic International en wederpartij of consument samen.

2.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1  De voorwaarden hebben betrekking op alle leveranties van goederen en diensten welke door Classic International worden verricht, al zijn verricht of nog zullen worden verricht.
2.2  Voordat de overeenkomst tot stand komt dienen de wederpartij en consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te accepteren.
2.3  Voorwaarden, toezeggingen en afspraken, welke van deze voorwaarden afwijken, evenals nadere afspraken en overeenkomsten binden Classic International slechts indien en voor zover zij door Classic International schriftelijk zijn bevestigd.
2.4  Indien en voor zover bevestigingen en/of inkoopvoorwaarden van ¬partijen van Classic International bepalingen inhouden, welke van deze voorwaarden afwijken, is Classic International daaraan in geen enkel opzicht gehouden en wijst Classic International deze uitdrukkelijk van de hand.

3.  Betaling

3.1  Alle betalingen dienen te geschieden in Euro. In die gevallen, waarin tussen Classic International en partijen bij afzonderlijke overeenkomst betaling in een andere geldsoort dan de Euro wordt overeengekomen, zal Classic International, indien de koers van die geldsoort ten opzichte van de Euro een wijziging ondergaat, gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de partijen op te zeggen.
3.2  Door Classic International aan de partijen in rekening te brengen bedragen zijn verschuldigd en opeisbaar op het moment dat de desbetreffende levering is uitgevoerd en in ieder geval 30 dagen na factuurdatum. Classic International heeft te allen tijde de bevoegdheid van de wederpartij, niet zijnde consument, vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen voor de nakoming door deze partijen van haar verplichtingen tegenover Classic International.
 
4.  Eigendomsvoorbehoud

4.1  Alle door Classic International verkochte of vervaardigde goederen blijven eigendom van Classic International, tot zekerheid van alle verplichtingen van de partijen tegenover Classic International, uit welken hoofde ook, totdat de partijen aan deze verplichtingen hebben voldaan.
4.2  Wederpartij/consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij/consument verplicht Classic International zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.4  Classic International heeft het recht om, wanneer partijen ondanks sommatie nalatig blijven aan haar verplichtingen tegenover Classic International te voldoen, zo mede in geval van faillissement of surséance van betaling van de partijen, de verkochte goederen zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en te doen verkopen, teneinde zich uit de opbrengst te voldoen, onder gehoudenheid om het overschot aan de wederpartij af te dragen.
4.5  Partijen zijn gehouden bij de doorverkoop van de door Classic International geleverde goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf hetzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze paragraaf is aangegeven.
 
5.  Rente en incassokosten

Indien om welke reden dan ook enig bedrag, dat door partijen aan Classic International verschuldigd mocht zijn, niet op de vervaldag of uiterlijk een maand daarna mocht zijn betaald, is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend. In dit geval is de wederpartij op eerste verzoek van Classic International voorts verplicht op haar kosten zekerheid te stellen in door Classic International te bepalen vorm en omvang voor haar verplichtingen tegenover Classic International. Classic International is bovendien gerechtigd naar eigen keuze haar verplichtingen tot presteren ten opzichte van de desbetreffende wederpartij op te schorten of als vervallen te beschouwen. Indien Classic International, na niet betaling door partij van enig door laatstbedoelde aan Classic International verschuldigd bedrag, uiterlijk binnen vijftig dagen na vervaldag, de vordering ter incasso uit handen geeft, dan wel de vordering aan een derde overdraagt, komen buitengerechtelijke kosten voor de incasso van het door de desbetreffende wederpartij verschuldigd bedrag, te vermeerderen met de daarover te betalen B.T.W., ten laste van de wederpartij, evenals alle gerechtelijke kosten, kosten voor een eventuele faillissementsaanvraag daaronder begrepen, welke Classic International c.q. degene aan wie de desbetreffende vordering is overgedragen, zal hebben te maken tot inning van het door de wederpartij verschuldigde. 

Consument

Onderstaande artikelen zijn alleen van toepassing op de consument.

6.  Overeenkomst

6.1  De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Classic International zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

7.  Prijzen

7.1  Indien de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:
-  gebaseerd op tijdens de datum van aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
-  gebaseerd op levering vanaf Classic International, magazijn of andere opslagplaats;
-  exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
-  exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
-  vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
7.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen netto zonder aftrek van enige korting.

8.  Termijn van levering

8.1  Voor de consument geldt dat bestellingen zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen 30 dagen, moeten worden uitgevoerd. Wanneer dit niet gebeurt, dan ontvangt de consument binnen 1 (één) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

9.  Levering

9.1  Eventuele specifieke wensen van de consument betreffende transport/verzending worden alleen uitgevoerd indien de consument vooraf verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Deze kosten worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument bekend gemaakt.
9.2  Classic International levert producten slechts in gedeelten, indien dit vooraf aan de consument kenbaar is gemaakt.
9.3  Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Classic International deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9.4  Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Classic International gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de consument, nadat Classic International consument van dit voornemen op de hoogte heeft gesteld. Dit geldt ook indien goederen niet bezorgd kunnen worden ten gevolge van het feit dat een (deugdelijk) bezorgadres ontbreekt. In gevallen waarin goederen terugkomen in het bedrijf van Classic International ten gevolge van het feit dat zij niet bezorgd kunnen worden of consument bij aanbieden levering weigert (o.a. remboursement), komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de consument.

10.  Overmacht

10.1  Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal zowel de consument als Classic International na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.
10.2  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Classic International zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Classic International en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

11.  Garantie, onderzoek en reclames

11.1  Zichtbare transportschade aan de buitenzijde van de verpakking dient onmiddellijk bij aanlevering te worden vastgelegd door de chauffeur. Indien dit wordt nagelaten, kan dit achteraf niet meer geclaimd worden.
11.2  De geleverde goederen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden geïnspecteerd op zichtbare schade en volledigheid. De daarbij gebleken gebreken dienen binnen 3 werkdagen schriftelijk te worden gemeld.
11.3  De door Classic International te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Classic International biedt twee (2) jaar garantie na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. De garantie is niet overdraagbaar. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzendkosten, aan de consument in rekening worden gebracht.
11.4  Uitgesloten van garantie zijn:
-  Schade veroorzaakt als gevolg van of voortvloeiend uit onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud.
-  Schade veroorzaakt door of prestatieproblemen als gevolg van het gebruik van het product in combinatie met andere niet compatibele producten.
-  Schade ontstaan door gebruik en toepassing van PlastiDip.
-  Onjuist gebruik, misbruik en producten die zijn gewijzigd of gerepareerd door derden zonder toestemming van Classic International of zijn blootgesteld aan ongebruikelijke mechanische, fysieke of elektrische spanning.
-  Verbruiksonderdelen en toebehoren (tenzij deze bij aankoop van het product niet blijken te werken of defect blijken te zijn), zoals (modulaire) stekkers, houders, hoofdbeugels, oordopjes, oorkussentjes, schakelaars, batterijen, accu's, zendbuizen en eindtransistoren.
11.5  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten, voor rekening van de consument.

12.  Aansprakelijkheidsbeperking

12.1  Classic International aanvaardt –ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij - geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals - maar niet beperkt tot - schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
12.2  De voorbehandeling, coating omstandigheden en de conditie van PlastiDip beïnvloeden het resultaat van de coating en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Classic International. Classic International wijst iedere verantwoordelijkheid voor, tijdens en na het opbrengen van PlastiDip af en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade.
12.3  De wederpartij/consument moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
12.4  Indien Classic International aansprakelijk is voor door de wederpartij/consument geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Classic International altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Classic International gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Classic International beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden/diensten.

13.  Toepasselijk recht

13.1  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen tussen Classic International en de consument is de rechter in Roermond bevoegd, tenzij een andere rechter bevoegd is.

Verkoop op afstand

De onderstaande artikelen zijn naast de artikelen voor verkoop aan de consument alleen van toepassing op de consument voor de verkoop op afstand.

14.  Herroepingsrecht

Herroeping

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Classic International B.V., Zuidhoven 9-G, 6042 PB  Roermond, Nederland, e-mail: orders@classicinternational.eu, Tel. +31 (0)475 327390) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het online modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd, zullen wij de goederen op onze kosten bij u afhalen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Kranten, tijdschriften, boeken of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

15.  Betaling

15.1  Betaling dient online via de aangeboden betaalwijzen te geschieden dan wel vooruit per bankovermaking na ontvangst van orderbevestiging c.q. proforma-factuur.
15.2  Indien van toepassing dienen de door de consument (nog) verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 8 dagen na bezorging van het goed te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
15.3  Classic International is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met consument gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Classic International is in dit geval ook gerechtigd opeenvolgende zaken uitsluitend na vooruitbetaling te verzenden.

Wederpartij

Onderstaande artikelen zijn alleen van toepassing voor de wederpartij, niet zijnde consument.

16.  Overeenkomst

16.1  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Classic International pas dan tot stand nadat Classic International een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
16.2  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Classic International slechts indien deze door Classic International schriftelijk zijn bevestigd.
16.3  Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met onbevoegde ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, wederverkopers e.d., binden Classic International niet dan nadat en voor zover door Classic International schriftelijk en met zoveel woorden bevestigd.
16.4  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.
16.5  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
16.6  Classic International is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

17.  Prijzen

17.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
17.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:
-  gebaseerd op tijdens de datum van aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
-  gebaseerd op levering vanaf Classic International, magazijn of andere opslagplaats;
-  exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
-  exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
-  vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
17.3  Bij orders met een totale waarde van minder dan € 150,00 (exclusief BTW) en een betalingstermijn anders dan contant, vooruit of creditcard, worden (naast verzendkosten) € 12,00 orderkosten in rekening gebracht.
17.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen netto zonder verrekening en aftrek van enige korting.

18.  Annulering/Retourzending

18.1 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, dient dit  schriftelijk binnen 5 werkdagen te geschieden. Bij annulering wordt 10% van het totale orderbedrag, vermeerderd met de wettelijke BTW, als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Classic International op volledige schadevergoeding. Geleverde goederen worden in principe niet retour genomen. 

19.  Termijn van levering

19.1  Leveringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
19.2  De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
-  de dag van tot stand komen van de overeenkomst;
-  de dag van ontvangst door Classic International van wat volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
19.3  Indien echter de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van gegevens, vergunningen e.d. welke door de wederpartij dienen te worden verschaft, loopt de leveringstermijn vanaf de dag waarop alle benodigde gegevens c.q. vergunningen in het bezit van Classic International zijn.
19.4  Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Classic International niet tot enige vergoeding. Partijen kunnen na herhaalde leveringstermijnoverschrijding Classic International schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Classic International in onmacht verkeert. Ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.

20.  Aanbiedingen

20.1  Alle aanbiedingen en offertes, opgegeven prijzen en leveringstijden, in welke vorm dan ook, door of vanwege Classic International gedaan, zijn vrijblijvend. Een wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen, tenzij Classic International de desbetreffende transactie schriftelijk heeft bevestigd en aanvaard.
Voor Classic International zullen uit enige overeenkomst geen andere verplichtingen voortvloeien dan die duidelijk uit de opdrachtbevestiging blijken.

21.  Levering

21.1  Vanaf het moment van levering is het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Classic International met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
21.2  Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij vooraf verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
21.3  Partijen zijn verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
21.4  Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dienen partijen op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Onze administratie is in dit geval beslissend.
21.5  Classic International is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Classic International afzonderlijk kan factureren.
21.6  Ingeval van duurzame afnameverplichtingen en voor afroeporders geldt dat de wederpartij verplicht is om de overeengekomen hoeveelheid goederen ook binnen de overeengekomen termijn af te nemen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst. Bij niet-tijdige afname is Classic International gerechtigd het restant te leveren en te factureren, dan wel te verkopen.
21.7  Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is Classic International gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen en doet de wederpartij afstand van al haar rechten op deze goederen. De eventuele minderopbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

22. Transport/Risico

22.1  Vanaf het moment van verzending van goederen is het risico voor de wederpartij. Dit geldt ook indien goederen niet bezorgd kunnen worden ten gevolge van het feit dat een (deugdelijk) bezorgadres ontbreekt. In gevallen waarin goederen terugkomen in het bedrijf van Classic International ten gevolge van het feit dat zij niet bezorgd kunnen worden, blijft het risico voor de wederpartij. Als dan begint dit daarom niet opnieuw te lopen voor Classic International. Daaruit voortvloeiende kosten van opslag komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

23.  Overmacht
 
23.1  De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Classic International door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
23.2  Met verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt, b.v. door ziekte.
23.3  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Classic International zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Classic International en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta-verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
23.4  Met overmacht worden eveneens gelijkgesteld de in sub 23.2 en 23.3 vermelde omstandigheden in de bedrijven van derden van wie Classic International de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekken.
23.5  Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst c.q. de rest van de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. Dit leidt niet tot schadevergoeding over en weer.

24.  Aansprakelijkheid

24.1  Voor gevolgen en/of schade, uit welken hoofde ook, is Classic International niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van het bestuur van Classic international en/of van personen die namens Classic International met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast. Indien Classic International aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Classic International altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Classic International gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Classic Internationaal beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden/diensten.
24.2  De voorbehandeling, coating omstandigheden en de conditie van PlastiDip beïnvloeden het resultaat van de coating en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Classic International. Classic International wijst iedere verantwoordelijkheid voor, tijdens en na het opbrengen van PlastiDip af en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade.
24.3  De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
24.4  Wederpartij vrijwaart Classic International tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor Classic International aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
24.5  Classic International is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Classic Internationaal voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

25.  Reclames

25.1  Eventuele reclames worden door Classic International slechts in behandeling genomen indien zij Classic International rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
25.2  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.
25.3  Na het verstrijken van deze termijn worden partijen geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer door Classic International in behandeling genomen.
25.4  Indien de reclame door Classic International gegrond wordt bevonden, is Classic International uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
25.5  Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

26.  Garantie en onderzoek

26.1  De door Classic International te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Classic International biedt één (1) jaar garantie na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Classic International verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De garantie is niet overdraagbaar. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzendkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
26.2  Uitgesloten van garantie zijn:
-  Schade veroorzaakt als gevolg van of voortvloeiend uit onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud.
-  Schade veroorzaakt door of prestatieproblemen als gevolg van het gebruik van het product in combinatie met andere niet compatibele producten.
-  Schade ontstaan door gebruik en toepassing van PlastiDip.
-  Onjuist gebruik, misbruik en producten die zijn gewijzigd of gerepareerd door derden zonder toestemming van Classic International of zijn blootgesteld aan ongebruikelijke mechanische, fysieke of elektrische spanning.
-  Verbruiksonderdelen en toebehoren (tenzij deze bij aankoop van het product niet blijken te werken of defect blijken te zijn), zoals (modulaire) stekkers, houders, hoofdbeugels, oordopjes, oorkussentjes, schakelaars, batterijen, accu's, zendbuizen en eindtransistoren.
26.3  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten, voor rekening van de wederpartij.

27.  Toepasselijk recht

27.1  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, welke rijzen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden of enige overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter te Roermond, tenzij Classic International aan een andere rechter de voorkeur geeft.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 50943375. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Naam bedrijf Classic International B.V.
Adres Zuidhoven 9-G
Postcode en plaats NL-6042 PB  Roermond
Telefoon +31 (0) 475 327390
Fax +31 (0) 475 350240
E-Mail info@classicinternational.eu
Kamer v. Koophandel Limburg 50943375 
BTW-ID-Nr. NL823009774B01